Vuokrausehdot

Konevuokraamoiden yleiset vuokrausehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamo- liikkeen ( jäljempänä “Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan ( jäljempänä “Vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokranantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimivuokra-aika on määritetty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen.

3. Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet , päivittäinen
huolto, muottiöljy, tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle ilmoitus viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. Kaluston luovuttaminen
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. Vuokrakaluston käyttö
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen
turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan
tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito-
ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokralleottaja
on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän vuokranantajalle mikäli se poikkeaa normaalista
yksivuorokäytöstä. Jos kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorokäytössä, tulee Vuokralleottajan maksaa tälläisestä käytöstä Vuokralleantajan hinnaston mukainen korvaus. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

6. Vuokrauskohteen palautus
Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. Vuokralleottajan vastuu
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra- aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston
sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla
on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym.määräysten mukaisten työmaatarkastuksen suorittamisesta.

8. Vuokralleantajan vastuu
Vuokranantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokranottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. Vakuutukset
Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrauskaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokranantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.
29.

10. Sopimusrikkomukset
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättää sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokranantajalle syntyneet kustannuksen ja vahingon.

11. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku,
sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös
silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13. Riitaisuudet
Kaikki tässä vuokrasopimuksessa ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen Nro 3/26.1.1998 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksessa rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa muille teknisen kaupan liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot:
Vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä (4) viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde.

Tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina:
a) Vuokrauksen kohdetta ei ole palautettu b) Vuokra kokonaan maksamattta
c) Loppuvuokra maksamatta
d) Vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokraamisesta

Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistalle merkintä siitä, että vuokrasaatava on riitautettu.
Laskutuspalkkio 2 € + alv.
Pienlaskutuslisä alle 100 €:n ostoista 10 € + alv.

Vuokrausperusteet:
* merkityt koneet/laitteet 7pv/vko, muut 5pv/vko ** merkityt koneet vuokrahinta sis. 8h,
lisätunnit 24,39€ + alv.
N merkityt koneet ovat nettohinnoiteltuja